سه شیره(شیره توت+شیره انگور+شیره خرما) تهیه شده در ظروف مسی
مدت زمان اعتبار فروش آنلاین برای فروشگاه مورد نظر به اتمام رسیده است.